plakat1

plakat2

 

 

OFERTA EDUKACYJNA

Szkoła Podstawowa I-VIII

Szkoła Podstawowa Nr 3 przeznaczona jest dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, znacznym i umiarkowanym. W Szkole Podstawowej uczyć się może każde dziecko, które posiada aktualne orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Dzieci z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym uczęszczają do zespołów edukacyjno – terapeutycznych. Wszyscy uczniowie posiadają indywidualne programy nauczania. Każdy nowo przyjęty uczeń otoczony jest troskliwą opieką przez nauczycieli i kolegów, którzy w pełni akceptują jego deficyty i zaburzenia.

Kształcenie w szkole podstawowej trwa osiem lat i jest podzielone na dwa etapy edukacyjne:

1) I etap edukacyjny obejmujący klasy I–III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna

2) II etap edukacyjny obejmujący klasy IV–VIII szkoły podstawowej

Nauczanie w Zespołach Edukacyjno – Terapeutycznych odbywa się według programu dla dzieci  z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym. Praca w zespołach odbywa się w oparciu o indywidualne programy pracy  IPET, opracowane dla każdego dziecka na podstawie diagnozy i oceny aktualnego poziomu rozwoju psychofizycznego.

Absolwenci Szkoły Podstawowej kontynuują naukę w znajdującej się w tym samym budynku w Branżowej Szkole I Stopnia.

Do Branżowej Szkoły I Stopnia  uczęszczają uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Niezbędnym warunkiem przyjęcia jest posiadanie aktualnego orzeczenia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania wybranego zawodu. Praktyczna nauka zawodu realizowana jest przez szkołę i odbywa się na jej terenie.

Celem nauczania i wychowania jest przygotowanie młodzieży do aktywnego życia społecznego i pracy zawodowej zgodnie z jej psychofizycznymi możliwościami. W trakcie nauki młodzież nabywa wiedzę i umiejętności praktyczne, przydatne zarówno w życiu codziennym, jak i zawodowym.

Szkoła kształci młodzież w następujących profilach:

 • kucharz,
 • monter robót wykończeniowych

Praktyczną naukę zawodu uczniowie odbywają pod okiem doświadczonej i wykwalifikowanej kadry pedagogicznej w doskonale i nowocześnie wyposażonych pracowniach. Po ukończeniu nauki w Szkole Branżowej I Stopnia uczeń może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Szkoła Przysposabiająca do Pracy jest szkołą ponadpodstawową dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, w której kształcenie obejmuje:

 • kształcenie ogólne umożliwiające utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy i nabywanie nowych umiejętności,
 • przysposobienie do pracy rozumiane jako: kształtowanie właściwych postaw wobec pracy, przyswajanie podstawowej wiedzy o pracy, praktyczne wykonywanie różnych prac oraz przygotowanie do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na określonym stanowisku.

Do klasy przysposabiającej do zawodu uczęszczać mogą uczniowie, którzy ukończyli Szkołę Podstawową oraz posiadają orzeczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Umiejętności takich jak: uspołecznienie, komunikowanie się, zaradność i kreatywność uczniowie nabywają poprzez uczestnictwo w następujących zajęciach:

 • funkcjonowanie osobiste i społeczne,
 • przysposobienie do pracy,
 • zajęcia kształtujące kreatywność,
 • zajęcia rozwijające komunikację,
 • wychowanie fizyczne,
 • dodatkowe zajęcia sportowe,
 • dodatkowe zajęcia muzyczno-ruchowe

Do planu nauczania szkoły wprowadzana jest rewalidacja indywidualna. Stanowi ona integralną część dydaktyczno – wychowawczej działalności szkoły. Celem zajęć z zakresu rewalidacji indywidualnej jest wyrównywanie braków w zakresie intelektualnym i psychoruchowym dziecka, spowodowanych zaburzeniami somatycznymi, psychicznymi, bądź niesprzyjającymi warunkami rodzinnymi i środowiskowymi. W zakres ich wchodzą następujące formy pracy dydaktycznej:

 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,
 • korekcja wad wymowy,
 • korekcja wad postawy,
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
 • usprawnianie ruchowe z elementami masażu,
 • biblioterapia,
 • zajęcia na basenie,

Wszyscy uczniowie naszej szkoły objęci są opieką psychologa i pedagoga.

Bardzo ważne dla nas są sukcesy naszych uczniów, dlatego też staramy się angażować ich w życie szkoły poprzez organizowanie różnych uroczystości okolicznościowych.  

 

 

 

AKADEMIE OKOLICZNOŚCIOWE
AKTYWNOŚĆ RUCHOWA W WODZIE
BAJKOTERAPIA
SZKOLNA DRUŻYNA HARCERSKA
ZAJĘCIA EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNE
ZAJĘCIA MUZYCZNO-RUCHOWE
ZAJĘCIA SPORTOWE
ZAJĘCIA W RAMACH PROGRAMU„Nowe perspektywy kształcenia zawodowego”.
ZAJĘCIA W SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA
ZAJĘCIA Z USPRAWNIANIA MANUALNEGO